Vývoj modulárního dronu

Projekt

Základní informace:

Žadatel: Eurosecur s.r.o.

Název projektu: „Vývoj modulárního dronu“

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004654

Období realizace: 1/2016–9/2019

Základní popis:

Předmětem projektu je vývoj modulárního dronu, který bude sloužit především jako univerzální zařízení pro kontrolu ploch a sběr informací z plochy v takovém rozsahu, jakém to doposud zvládají pouze pilotované letecké prostředky. Modularita dronu bude v první řadě umožňovat podvěšení optických termospektrálních a dalších přístrojů, které zajišťují sběr a případné vyhodnocování sebraných dat. Na základě takto prováděného sběru dat pak dojde k jejich vyhodnocení a výzkumu a vývoji aplikací UAV. Projekt řeší problém sběru dat z velkých ploch, kdy tato data není možné dát dohromady jinak, než pomocí leteckého snímkování a následného zpracování, což je jak časově, tak finančně velice náročné, nehledě na to, že není možno zajistit v případě akutní potřeby sběr okamžitě, ale až dle časových možností nejbližších letišť a letištních služeb. To má za následek získání takových dat se zpožděním, které se může například v případě povodní, rozsáhlé plošné kontaminace vod či půdy, případně zasažení škůdci, projevit velice nepříznivou bilancí následných opatření. Na základě provedeného VaV pak vzniknou také praktické aplikace k řešení jednotlivých identifikovaných problémů.

Hlavní cíle:

Cílem projektu je kombinace moderních metod výzkumných činností, za dominantní efektivní pomoci bezpilotních prostředků dále jen dronů, a dalších moderních technologií. Zejména při získávání, sběru, zajištění relevantních dat a jejich následné odborné vyhodnocení realizované za vzájemné spolupráce s partnerem. Zaměření je připraveno do oblastí průmyslového výzkumu u vodních zdrojů, ochrany rostlin, ochrany zvěře a ptactva v návaznosti na vývoj průmyslové výroby a civilizačního znečištění. Sekundárním cílem je konkrétně zaměřený experimentální vývoj efektivní platformy dronů, jimi nesených technologií a jejich následné zavedení do aplikační sféry v ekonomicky příznivé cenové hladině a uživatelsky příznivém IT prostředí. Výstupem projektu tak bude prototyp dronu včetně souvisejícího SW vybavení.

V rámci projektu bude realizován výzkum a vývoj nejvhodnější podoby modulárních dronů, včetně vývoje nastavení jejich užitné zátěže, tj. technologií. Současně s tím budou probíhat výzkumné práce nad nejvhodnějšími metodami vyhodnocování sebraných plošných dat a zpětnou vazbou pro řídící jednotku dronu pro určení dalšího letového vzorce.